สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยาส่วนอุตุนิยมวิทยาอุทก

การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลจากระบบ CDMS (Climate Data Management System) เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ที่ใช้ในการรวบรวม ประมวลผลบริหารจัดการ และใช้ประโยชนข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

การแสดงผลข้อมูลระดับน้ำ

ข้อมูลระดับน้ำประกอบด้วย การแสดงผลระดับน้ำรายวัน และรายสามชั่วโมง โดยข้อมูลรายวันจะค่าระดับน้ำที่ตรวจวัด ณ เวลา 6.00 น. ของทุกวัน ส่วนข้อมูลรายสามชั่วโมงจำ ทำการตรวจวัด 5 เวลา ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 6.00 น. 9.00 น. 12.00 น. 15.00 น. และ 18.00 น.

แสดงข้อมูล

การวิเคราะห์เส้นฝนเท่า

ข้อมูลปริมาณฝนประกอบด้วย การวิเคราะห์เส้นฝนเท่าของปริมาณฝนสะสมรายวัน และ รายสามชั่วโมง โดยการวิเคราะห์เส้นฝนเท่ารายวัน แบ่งเป็น เส้นฝนเท่าของสถานีฝนทั่วประเทศ (สถานีฝนอำเภอ และสถานีตรวจอากาศ)และเส้นฝนเท่าของสถานีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตลอดจน การวิเคราะห์เส้นเท่าของค่า API รายวัน ส่วนการวิเคราะห์เส้นฝนเท่ารายสามชั่วโมง จะแสดงเส้นฝนเท่าจากสถานีตรวจอากาศเท่านั้น

แสดงข้อมูล

การประมวลผล ฝนอำเภอ

เป็นการประมวลและแสดงผล ของข้อมูลฝนอำเภอรายวัน และรายเดือน โดยจะประกอบด้วย ระบบติดตามปริมาณฝนรายภาค แผนที่แสดงฝนตกต่อเนื่องรายวัน การแสดงเส้นฝนเท่ารายเดือน และปริมาณฝนรายวันเฉลี่ยสะสม ในลุ่มน้ำต่างๆ ของประเทศไทย

แสดงข้อมูล

ข้อมูลอื่นๆ

คาดหมายระดับน้ำสูงสุดล่วงหน้า 1 เดือน
Image 01

เป็นการคาดหมายระดับสูงสุด ในแต่ละเดือน ของสถานีวัดระดับน้ำต่างๆ

แสดงข้อมูล
รายงานฝนหนัก และสถานการณ์อุทกภัย
Image 02

รายงานข้อมูลปริมาณฝนที่ตกหนัก รวมถึงบริเวณที่เกิดอุทกภัย ในแต่ละพื้นที่ของประเทศ

แสดงข้อมูล
ตารางสรุปฝนรายสัปดาห์ กรุงเทพมหานคร
Image 03

สรุปข้อมูลปริมาณฝนสะสมรายสัปดาห์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

แสดงข้อมูล